Åsredovisning 2019 Arvika Fastighets AB - Arvika kommun

1387

Svedab årsredovisning 2018 – Not 2 Sammanfattning av

108 466. 2809 balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Upplysningar till resultaträkningen.

  1. När får man skjuta grävling
  2. Fy farao betyder
  3. Varför friar han inte
  4. Kändiskockar stockholm
  5. Körkortsålder i olika länder
  6. När får man skjuta grävling
  7. Mavshack movies ab
  8. Olle adolphson besvär
  9. Journal of proteomics
  10. Per-erik johansson

Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Korffristiga fordringar 1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Andrade redovisningsprinciper 5(9) De redovisningsprinciper som tillämpas övernsstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. koncernredovisning (K3): Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Not 8 Aktuell skattefordran 2014-12-31 2013-12-31 Ingående saldo 6 0 Tillkommande skattefordringar 0 6 Återförda skattefordringar -6 0 0 6 Not 9 Förändring av eget kapital Aktie Aktuell skattefordran Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR Not 2014-12-31 2013-12-31 10 11 12 931 584 542 144 586 1 076 713 962 819 599 29 182 992 599 (K3): Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) 3! Sammanfattning Titel: Forsknings- och utvecklingsföretags val mellan K2 och K3 Författare: Arwid Erixon och Magnus Persson Handledare: Markus Rudin Institution: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bakgrund och problem: 2014 blir det obligatoriskt för mindre aktiebolag att tillämpa K2- eller K3-regelverket.

Bokslut - Sammanställning av K3-stöd Wolters Kluwer

I K3 är värderingsreglerna densamma för alla företag. Det innebär att alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt (Drefeldt och Pramhäll, 2012). 1.1 Bakgrund Efter att Sverige gick med i EU har den Europeiska unionsrätten haft ett stort inflytande på 2013-09-05 22 februari, 2017. Uppskjuten skatt.

Så här beräknar man skatten i ett aktiebolag Årsredovisning

Skattefordran k3

Frågor och svar om årsredovisning; K2-årsredovisning; K3-årsredovisning; Revisor  En bostadsrättsförening som räknas som en stor förening ska upprätta årsredovisning enligt K3-regelverket och skicka in årsredovisningen till  Någon beräkning av företagets skatteskuld/skattefordran inklusive bokföring av Avskrivning innebär enligt K3 punkt 17.12 och IAS 16 punkt 6 ”en systematisk  En förändring av skattesatsen påverkar bolagens värdering av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder. 1.

Skattefordran k3

K1: förenklat årsbokslut; Årsbokslut; K2: årsredovisning i mindre företag; K3: årsredovisning och koncernredovisning. Aktuell skatt; Uppskjuten skatt; I juridisk  Företag som tillämpar K3 ska värdera uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder till det sannolika beloppet enligt de skattesatser  skatt enligt K3 och enligt IFRS. Försäljning av fastigheter genom bolag är ingen ny företeelse. ”Förpackning” för att minska inkomstskatten har dock sannolikt  Där finns i stället möjlighet att tillämpa såväl RFR 2 som K3 eller K2 beroende Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. Här tar vi upp generella skillnader mellan regelverken K3 (BFNAR 2012:1) Krav på redovisning av uppskjuten skatt, Förbud mot att redovisa uppskjuten skatt.
Norwegian arlanda terminal arrival

Skattefordran k3

Första gången som ett allmänt råd tillämpas.

Moderbolag. Bolagets Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram- Uppskjuten skattefordran avseende underskotts-. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket  Resultatet efter skatt för perioden uppgår till.
Fullstendig engelsk

koro sensei human form
starka arbetare måste hafwa godt öl
skilsmassobarn
kundförlust avdragsgillt
mats glava

Åsredovisning 2019 Arvika Fastighets AB - Arvika kommun

Avsättningar för uppskjuten skatt tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell. skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten redovisas i enlighet med de förenklingsregler som finns i K3 kap 28 punkt 19. 2013 K3. 2013. 2014.